Free daily tips

FREE DAILY TIPS 30.07.2023

NORWAY Brann – Viking PICK: 1X ODD: 1.30 RESULT: 0:2 

NORWAY Rosenborg – Odd PICK: 1X ODD: 1.35 RESULT: 3:2